03/08/1399

کولپوسکوپی چیست؟

کولپوسکوپ ابزاری است تشخیصی و دقیق به منظور یافتن نشانه هایی از بیماری هایی که به رحم، دهانه رحم، ولوو و واژن مربوط می شوند. ظاهر دستگاه کولپوسکوپ شبیه دوربین یا میکروسکوپ است